Ułatwienia dostępu

REGULAMIN PRALNI ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAKŁADU USŁUG PRALNICZYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRALNI ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAKŁADU USŁUG PRALNICZYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Pralni – należy przez to rozumieć Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, reprezentowany przez Dyrektora, mieszczący się pod adresem:
ul. Wałowa 30,
44-300 Wodzisław Śląski;
2) Kliencie – to każdy, kto zamawia usługę pralniczą Pralni.
2. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Klientom usług oferowanych przez Pralnię.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
4. Umowa sprzedaży usługi zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 § 2

1. Pralnia przyjmuje do prania odzież i przedmioty nadające się do prania, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
2. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 18:00.
4. Podstawą przyjęcia jest karta przyjęcia wypełniana w momencie przyjęcia asortymentu do prania na podstawie, której Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdza zapoznanie się z regulaminem.
5. Podczas składania zamówienia wymaga się podania swojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.
6. Przyjmowane do prania garderoba i przedmioty powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji. Przy braku w/w oznakowań usługa prania wykonywana jest na odpowiedzialność Klienta i Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.
7. Pralnia nie odpowiada za:

  • szkody powstałe w skutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonym przez producenta na wyrobie.
  • Pralnia nie odpowiada za flizelinę, guziki, klamry, zamki błyskawiczne, aplikacje itp., a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów, z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą, mimo zachowania przez pracowników wymagań stosownego procesu technologicznego.

8. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży.
9. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby, mimo zastosowania odpowiedniego procesu technologicznego.
10. W uzasadnionych przypadkach Pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo, tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.
11. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia z winy Pralni powierzonych przedmiotów, lub garderoby, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej rzeczywistej wartości. Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez Pralnię.
12. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać podczas odbierania przedmiotu usługi. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru asortymentu oznacza brak zastrzeżeń Klienta co do jakości wykonanej usługi i późniejsze zgłoszenie zastrzeżeń nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.          
13. Ceny usług znajdujących się na stronie internetowej Pralni zazwodzislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pralni, przedstawione są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT dla klientów prywatnych oraz ceny netto dla firm.
14. Opłata za usługę pobierana jest gotówką, przy odbiorze rzeczy przez Klienta. Wartość usług na zlecenia nie objęte cennikiem określa personel Pralni przed przyjęciem asortymentu do prania.
15. Dowód przyjęcia potwierdzający przyjęcie przedmiotu usługi, jest jedynym dokumentem upoważniającym do odbioru przedmiotu tej usługi.
16. Czas wykonania usługi zależy od ilości i rodzaju przekazanego asortymentu.
17. W przypadku nieodebrania asortymentu do 6 miesięcy od wykonania usługi prania  ulega on likwidacji.
18. W przypadku znacznego pogorszenia stanu rzeczy oddanych do prania, tzn. zmiany zabarwienia, zniszczenia lub zaginięcia, klient, otrzyma od Zakładu odszkodowanie stanowiące równowartość kwoty wartości rzeczy oszacowanych przez klienta w momencie oddania ich do prania, nie wyższej od rzeczywistej wartości szkody. Jeśli rzeczy zostaną oddane do ekspertyzy to koszty ekspertyzy ponosi strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone przez ekspertyzę.
19. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pralnię danych osobowych w celach związanychz realizacją zamówienia.

BEZPIECZEŃSTWO

 § 3

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), wszystkie informacje dotyczące Klientów Pralni,  gromadzone w bazie danych, służą wyłącznie do świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są udostępniane innym firmom oraz osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 4

1. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej zazwodzislaw.pl stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu (32) 454 60 13